Något oförutsett hände.

Här kommer protokollsutdraget jag hänvisade till

§ 79 Uppdrag Behovsanalys endometrios

Diarienummer 1400880

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag analysera behovet av

utredning och behandling på grund av endometrios i Region Skåne

2. Uppdraget ska redovisas i oktober 2014.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet med

hänvisning till bifogad reservation.

Protokollsanteckning

Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.

Sammanfattning

Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar ungefär var 10:e kvinna i

fertil ålder. För Region Skåne innebär detta att det finns drygt 30 000

kvinnor med endometrios. Sjukdomen orsakas av att livmoderslemhinna

spridit sig från livmodern till olika platser i bukhålan. För att få en tydligare

uppfattning kring vårdsökandet inom denna patientgrupp föreslås att

behovet av utredning och behandling på grund av endometrios i Region

Skåne ska analyseras.

Yrkanden

Ordförande Carl Johan Sonesson yrkar att nämnden beslutar enligt beslutsförslaget.

De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att följande beslutssats läggs till i

beslutsförslaget:

I avvaktan på en utredning av behoven och vidare åtgärder för att stärka

vården för patienter med endometrios ska endometrisoteamet på SUS

omedelbart återstartas.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beredningen

bifallit hans yrkande.

Omröstning begärs och nämnden fastställer följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.

Den som vill bifalla socialdemokraternas yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.

Ja-röster ges av: Jonathan Jönsson (M), Carina Wutzler (M), Kent Ivan

Andersson (M), Gilbert Tribo (FP), Annette Linander (C), Berit Wirödal

(KD), Anette Mårtensson (MP), Anders Åkesson (MP) och Carl Johan

Sonesson (M).

Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Conny Bäck (S), Lars Wallstén (S),

Lena Nilsson (S), Mats Erlandsson (SD) och Henrik Fritzon (S).

Hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller slutligen förslaget i övriga delar.

Christina Liffner

Annonser